Processal

Civil. Reclamacions en el compliment d’obligacions i contractes.

Reclamacions de les comunitats de propietaris.
Reclamacions sobre arrendaments rústics i urbans.
Reclamacions per a la protecció, compliment i  salvaguarda del drets de consumidors i usuaris.
Reclamacions per responsabilitat civil contractual i/o extracontractual.
Reclamacions per responsabilitat de productes.
Reclamacions per responsabilitat professional.

Mercantil

Reclamacions en el compliment d’obligacions i contractes.
Reclamacions per responsabilitat civil contractual i/o extracontractual.
Reclamacions per responsabilitat de productes.
Reclamacions per responsabilitat professional
Reclamacions en conflictes societaris.
Impugnació d’acords  socials.
Reclamacions de responsabilitats contra administradors.
Reclamacions derivades de contractes d’agència, distribució  i franquícia.

Mercantil Bancari. Reclamacions de deutes.

Reclamacions de deutes.
Reclamacions en el compliment d’obligacions i contractes.
Procediments d’execució de títols executius no judicials, garanties personals i reals, lletres de canvi, xecs, pagarés.

Administratiu

Defensa del client en procediments administratius en general i sancionadors en particular.
Contractació pública i els seus procediments.

Administratiu especial

Sanitat.
Telecomunicacions.
Trànsit i transport per carretera.
Protecció de dades de caràcter personal.

Contenciós Administratiu

Impugnació de qualsevol acte administratiu contrari a Dret davant de qualsevol instància.
Reclamacions per responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
Impugnació d’expedients administratius sancionadors de qualsevol matèria i àmbit.
Impugnació de qualsevol acte administratiu en matèria de contractació  administrativa.

Concursal

Assessorament integral i recerca de solucions davant qualsevol insolvència del client.
Assessorament relatiu a la possible responsabilitat de l’administrador/s o del consell d’administració.
Assessorament en conveni amb creditors i en fase de liquidació.
Assessorament per al cofinançament del deute i reestructuració empresarial.
Preparació i seguiment de concursos voluntaris presentats pel client.
Personació, seguiment i reclamació dels crèdits que ostenti el client enfront d’un tercer declarat en concurs de creditors.
Impugnació i reconeixement de crèdits.
Defensa dels drets dels creditors.

Successions i donacions

Reclamacions relatives a les disposicions testamentàries.
Determinació i integració de l’actiu o cabal hereditari.
Particions d’herències.

Família.

Procediments de separacions, divorcis i nul·litats matrimonials.
Execucions i modificacions de Convenis.
Exequàtur.
Adopcions.