Civil

Dret de propietat

Assessorament en l’adquisició i venda d’immobles  i finques en general.
Negociacions i contractes d’arres, compravenda i opcions de compravenda d’immobles.
Declaracions d’obra nova, divisió horitzontal, contractes de permuta, contractes d’execució d’obra.
Reclamacions per vicis o defectes en la construcció.
Regularització registral d’immobles; expedients de domini, de major cabuda, estudi i anàlisi de la situació registral de les finques i les seves segregacions.
Negociacions de resolucions de contractes.

Successions i herències

Declaracions d’hereus.
Assessorament i redacció de testaments.
Estudi, direcció i execució de successions testades o abintestat.

Dret de fundacions i associacions

Redacció d’estatuts i constitució de fundacions.
Redacció de reglaments de règim intern.
Redacció d’actes de constitució d’associacions.
Assistència a juntes.
Declaració d’utilitat pública.

Arrendaments urbans

Negociació i resolucions de contractes.
Traspassos, cessions i sotsarrendaments.
Actualitzacions de renda, repercussions de serveis, subministraments i obres.