Tributari

Assessorament fiscal
Presentació d'autoliquidacions tributàries periòdiques, tramitació d'ajornaments, sol·licitud de certificats i atenció a requeriments davant l'Administració d'hisenda.
Consultes en matèria tributària: Impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el valor afegit, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre transmissions patrimonials.
Preparació d'escrits d’al·legacions, recursos administratius i reclamacions davant els tribunals econòmic-administratius.
Redacció d'informes i dictàmens per escrit sobre normativa fiscal.

Gestió comptable
Confecció de la comptabilitat social a les nostres oficines (introducció de factures emeses, rebudes, apunts bancaris i altra documentació de transcendència econòmic - comptable).
Suport al departament comptable: consultes en matèria comptable: aplicació del PGC  i altres plans sectorials.
Supervisió periòdica de la comptabilitat realitzada i tancament de l’exercici.
Consultes en matèria comptable: Aplicació del Pla General de Comptabilitat i d'altres plans sectorials que afectin l'empresa. Supervisió periòdica de la comptabilitat realitzada i tancament de l'exercici.
Formació i seguiment del personal administratiu encarregat de la comptabilitat.

Comptes Anuals
Confecció i presentació dels documents relatius als comptes anuals de cada exercici fiscal a dipositar en el registre mercantil: balanços oficials en format de comptes anuals i la seva memòria.

Altres serveis
Recursos davant la jurisdicció contenciosa - administrativa.
Assessorament i atenció a inspeccions tributàries.