Mercantil

Dret societari

Assessorament, planificació i execució en la constitució de qualsevol tipus de societat mercantil i estructures societàries.

Assessorament integral a societats, empreses familiars, pimes i corporacions empresarials, en matèria de dret societari i en concret en l'elaboració de la documentació societària necessària (assistència i preparació de juntes d'accionistes, certificacions, dipòsit de comptes anuals, gestió de llibres, etc).

Assessorament continuat als òrgans de gestió i administració societària.
Exercici de les funcions de secretari del consell d'administració i de la junta general d'accionistes o socis de la companyia, assistint al president del consell d'administració. Estudi, redacció i implementació d'acords socials. Modificació d'estatuts socials.

Fusions i adquisicions

Assessorament a particulars, inversors públics o privats, entitats de capital risc, en la planificació, disseny i execució en plans de processos d'inversió i/o desinversió.
Planificació, disseny i execució de processos complets de compravenda de societats o grups de societats (supervisió dels processos de Due Diligence legal, fiscal, laboral i comptable).
Assessorament de Joint Venture.

Planificació, disseny i constitució de societats filials i sucursals.

Dret contractual mercantil en general

Assistència en les fases de negociació per a l'obtenció d'acords mercantils entre societats.

Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils: compravenda de mercaderies, distribució, agència, franquícia, arrendament, llicència, prestació de serveis, logística, exportació-importació, subcontractació, transport, subministrament, franquícia.

Dret contractual bancari

Assessorament jurídic a entitats financeres en els aspectes privats associats amb la comercialització i oferta de productes.

Assessorament, negociació i redacció de contractes bancaris: comissió, crèdit, préstec, documentari, compte corrent de crèdit, compte corrent bancari, imposicions.

Reclamacions de responsabilitat civil dirigides a membres del consell d'administració i executius

Com a conseqüència de decisions d'inversió errònies, vendes mal efectuades o actuacions negligents, acords abusius en perjudici d'accionistes minoritaris, impedir l'exercici de dret als socis.