Laboral

Àrea jurídic – processal
Assistència davant la jurisdicció social, davant qualsevol reclamació, en totes les seves instàncies.
Assistència davant la jurisdicció contenciosa administrativa derivada de dret administratiu -laboral.
Acomiadaments i sancions.
Mobilitat geogràfica i funcional, individual i col·lectiva.
Actuacions en matèria de modificació substancial de les condicions de treball individual i col·lectiva.
Expedients de regulació d'ocupació.
Actuacions davant la inspecció de treball.
Recursos contra actes d' infracció i liquidació de quotes de la seguretat social.
Assistència a actes de conciliació davant els òrgans de conciliació i davant del Tribunal Laboral que correspongui.
Negociació col·lectiva. Pactes i acords d'àmbit col·lectiu. Convenis col·lectius. Vaga. Tancament patronal.
Auditoria laboral i de la seguretat social.
Intervenció en processos d'externalització de serveis i en processos de reestructuració empresarial (fusions, escissions, adquisicions i vendes d'empreses).

Àrea de gestió laboral
Confecció i tramitació de contractes de treball.
Confecció de contractes de treball d’alts directius.
Confecció de contractes de treball de relacions laborals especials (representants de comerç, empleats de la llar, règim d'artistes).
Confecció de clàusules laborals especials (exclusivitat, sense competència, confidencialitat).
Inscripció d'empreses a la seguretat social.
Altes i baixes de treballadors per compte propi (autònoms) i per compte aliè (per compte d’altri).